Politika privatnosti za obradu osobnih podataka

UVOD

Good4Dogs, d.o.o. mora osigurati da je dobivanje privole izričito, dobrovoljno, specifično i informirano,  te da je dobiveno putem izjave ili »jasnim činom pristanka«; potonje znači da valjanost privole zahtijeva aktivnost (a ne pasivnost) pojedinca u izjavi da želi i dopušta obradu svojih osobnih podataka.

Uvjet»dobrovoljno dane« privole tako nije ispunjen ako je privola dobivena putem »unaprijed označenih polja«. O dobrovoljno danoj privoli također ne možemo govoriti ako pojedinac nema istinski i slobodan izbor u odlučivanju hoće li dopustiti obradu svojih podataka ili ne.

I način opoziva privole mora biti jednako jednostavan kao i davanje privole. Pojedinac ima pravo na povlačenje privole za daljnju obradu osobnih podataka, osobito u slučaju izravnog marketinga.

U nastavku smo pripremili prijedlog suglasnosti za obradu osobnih podataka korisnika internetske trgovine Good4Dogs.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost nam mnogo znači, zbog čega ovaj dokument pojašnjava našu politiku u vezi prikupljanja, korištenja i otkrivanja Vaših osobnih podataka. Ova se pravila mogu promijeniti tijekom ažuriranja i proširenja naših usluga, stoga ih pregledajte kada prestanete i nastavite koristiti naš mrežni sadržaj i usluge. Korištenjem naših mrežnih sadržaja i usluga pristajete na naše postupke raspolaganja podacima.

1. Izrazi korišteni u Politici privatnosti imaju sljedeća značenja:

Upravitelj obrade osobnih podataka: Upravitelj obrade označava tvrtku Good4Dogs, d.o.o., koja određuje svrhe i način obrade Vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu organizacija).

Ugovorni obrađivač podataka je pravna ili fizička osoba kojoj upravitelj obrade povjerava određene poslove u području obrade Vaših osobnih podataka.

Korisnik internetske trgovine: korisnik označava fizičku osobu koja posjećuje i kupuje u internetskoj trgovini Good4Dogs s identifikacijskim stredstvima Politike privatnosti te je suglasna s ovom Politikom privatnosti.

Osobni podatci: označavaju bilo koju informaciju koja se odnosi na kupca internetske trgovine, odnosno korisnika ostalih mrežnih sadržaja i usluga.

Korisnici ostalih mrežnih sadržaja i usluga: označavaju fizičku osobu koja koristi mrežne sadržaje, odnosno prisustvuje događajima upravitelja.

Korisnička podrška: korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između upravitelja i korisnika mrežnih sadržaja i usluga.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka je interni akt o zaštiti osobnih podataka upravitelja obrade ili ugovornog obrađivača osobnih podataka.

Osobni pristanak pojedinca je dobrovoljna izjava volje pojedinca da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određenu svrhu, a daje se na temelju podataka koje mora dati upravitelj obrade prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka; osobni pristanak pojedinca može biti pismeni, usmeni ili drugi odgovarajući pristanak pojedinca.

2. UVOD

Upravitelj obrade osobnih podataka je tvrtka Good4Dogs, d.o.o., Trata XII 2, 1330 Kočevje, matični broj 8074593000. Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s valjanom Politikom privatnosti. Svrhu obrade osobnih podataka, rokove čuvanja podataka i druge relevantne informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete pročitati u nastavku.

3. Tko je ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka?

Za pitanja vezana uz ovu Politiku privatnosti, obratite se ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka. Organizacija je za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka imenovala ________________ Tel: ___________, e-mail: __________.

4. Tko ima pristup Vašim podacima i kome ih prosljeđujemo?

U nekim slučajevima dajemo osobne podatke ugovornim obrađivačima koji obrađuju osobne podatke u naše ime. Sa svim ugovornim obrađivačima imamo sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka u kojima je navedeno u koje svrhe se osobni podaci mogu obrađivati i na koji su način ugovorni obrađivači dužni osigurati odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

Također možemo pružiti informacije organizacijama koje imaju osnovu u primjenjivom zakonu, Vaš osobni pristanak ili ugovorni odnos za stjecanje, obradu, prijenos ili pohranu osobnih podataka. Neki osobni podatci daju se ugovornom obrađivaču podataka u Sjedinjenim Američkim Državama. Ugovorni obrađivač podataka u Sjedinjenim Američkim Državama na odgovarajući je način samocertificiran prema Štitu privatnosti (eng. Privacy Shield) u skladu sa skupom strogih pravila o zaštiti osobnih podataka i mjerama njihove zaštite.

5. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo i obrađujemo samo podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze odnosno, da bi se ispunila svrha za koju su podatci prikupljeni. Internetska trgovina obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: ime, prezime, adresu, adresu e-pošte, telefon, državu, podatke o korištenju mrežne stranice, podatke iz analitičkog alata Google Analytics Solutions i podatke iz alata za skupno slanje e-pošte. U slučaju pretplate na mrežne novosti: adresa e-pošte, ime, prezime (neobavezno).

6. Zašto obrađujemo Vaše podatke?

Navedene osobne podatke obrađujemo u svrhu izdavanja računa, analize tržišta i poboljšanja naših usluga, upravljanja poslovnim i računovodstvenim podacima, povrata nepodmirenih obveza te za sve druge svrhe koje od nas zahtijeva mjerodavno zakonodavstvo.

Na temelju Vašeg pristanka (polja koja ste označili) obrađujemo osobne podatke u svrhe:

  • obavijesti o poslovnim e-novostima, člancima i izmjenama zakona;
  • analize Vašeg mrežnog ponašanja i posljedično poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva;
  • aktualnih vijesti, proizvoda i usluga;
  • kontaktiranja putem e-pošte ili poštanske adrese tvrtke u sklopu ispitivanja zadovoljstva.

7. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaši se podatci pohranjuju onoliko dugo koliko su nam potrebni za daljnju obradu osobnih podataka. Podatci za kontakt mogu se čuvati u svrhe definirane točkom 6. do ispunjenja svrhe za koju su podatci prikupljeni ili sve dok Vaš pristanak ne bude opozvan.

8. Kako štitimo Vaše podatke?

Svi podatci u elektroničkom obliku pohranjuju se na poslužiteljima u skladu s regionalnim zakonodavstvom i Politikom privatnosti koja je obvezujuća za naše zaposlenike.

9. Koja prava imate i kako ih možete ostvariti?

Jamčimo da ćete ostvariti prava navedena u nastavku bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva. Zadržavamo pravo produljenja roka za ostvarivanje prava za najviše dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva. Ako budemo imali namjeru produžiti rok, obavijestit ćemo Vas u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

Ako postoji osnovana sumnja o identitetu osobe koja podnosi zahtjev u vezi s jednim od njezinih prava, možemo zatražiti da se dostave dodatne informacije koje potvrđuju identitet osobe čiji se podaci obrađuju.Ako su zahtjevi pojedinca, na kojega se odnose osobni podatci, očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zato što se ponavljaju, zadržavamo pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupanje po zaprimljenom zahtjevu.

U skladu s regionalnim zakonodavstvom, omogućujemo Vam ostvarivanje sljedećih prava u vezi s obradom osobnih podataka:

pravo pristupa podatcima,

Korisnik na kojega se odnose osobni podatci ima pravo od organizacije dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci u vezi s njim ili njome i, gdje je to primjenjivo, pristup osobnim podatcima i dodatnim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka. Molimo Vas da nam pošaljete zahtjev za ostvarivanje prava pristupa podatcima na adresu e-pošte info@sirovahranazapse.eu.

pravo na ispravak,

Korisnik na kojega se odnose osobni podatci ima pravo zahtijevati da organizacija ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja. Korisnik na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, vodeći računa o svrsi obrade. Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak pošaljite nam na adresu e-pošteinfo@sirovahranazapse.eu.

pravo na brisanje (»pravo na zaborav«),

Korisnik na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo da organizacija izbriše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, a organizacija ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji razlog zašto brisanje osobnih podataka nije dopušteno, odnosno organizacija ima pravni interes čuvati podatke određeno vrijeme (npr. zakonska obveza čuvanja određenih korisničkih podataka, dokazivanje ispunjenja ugovorne obveze organizacije prema korisniku). Molimo Vas da nam pošaljete zahtjev za ostvarivanje prava brisanja podataka na adresu e-pošte info@sirovahranazapse.eu.

pravo na ograničenje obrade,

Korisnik na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo osigurati da organizacija ograniči obradu njegovih osobnih podataka u skladu s propisanim svrhama obrade. Obradu svojih osobnih podataka možete ograničiti zahtjevom za ograničenje obrade poslanim na adresu e-pošte info@sirovahranazapse.eu.

pravo na prenosivost podataka,

Korisnik ima pravo preuzeti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje posjeduje organizacija u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo proslijediti te podatke drugom upravitelju obrade bez ometanja od strane organizacije kojoj su osobni podaci dostavljeni, gdje se obrada temelji na privoli korisnika. Molimo Vas da nam pošaljete zahtjev za ostvarivanje prava prenosivosti podataka na adresu e-pošte info@sirovahranazapse.eu.

pravo na prigovor

Korisnik na kojega se odnose osobni podatci ima pravo, na temelju razloga, povezanih s njegovim položajem, u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose na temelju obrade osobnih podataka, koja je potrebna zbog legitimnih interesa organizacije ili treće osobe, osim ako su ti interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama korisnika, uključujući izradu profila prema ovim odredbama.
Organizacija će prestati obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode korisnika na kojega se odnose osobni podatci, ili za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

pravo na prigovor u vezi s obradom osobnih podataka

Korisnik na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo uložiti eventualni prigovor na obradu osobnih podataka. Pošaljite nam pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka na adresu e-pošte info@sirovahranazapse.eu, ili preporučenom poštom na adresu sjedišta organizacije.

Također, svaki korisnik na kojega se podatci odnose ima pravo uložiti pritužbu Povjereniku za informiranje ako smatra da se obradom osobnih podataka koji se na njega odnose krše odredbe iz područja zaštite osobnih podataka.

10. Promjene pravila privatnosti

Tijekom ažuriranja i proširenja naših usluga, možemo promijeniti Pravila privatnosti. Zadržavamo pravo izmjene bilo kojeg dijela Pravila privatnosti bez prethodne obavijesti. Izmijenjena Pravila privatnosti stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici organizacije.

11. Promjene pravila privatnosti

Ova verzija Pravila privatnosti vrijedi od 25. 5. 2018.